Sitzung
GV-Z/035/2022
Mandant
Gemeinde Zeschdorf
Gremium
Gemeindevertretung Zeschdorf
Raum
Zeschdorf / Alt Zeschdorf, Kulturhaus Alt Zeschdorf, Hauptstraße 31, 15326 Zeschdorf OT Alt Zeschdorf
Datum
30.08.2022
Zeit
18:00-19:20 Uhr

Vorlage: GZ/582/2022

Beschluss: ungeändert beschlossen

Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 0

Vorlage: GZ/582/2022

Vorlage: GZ/583/2022

Beschluss: ungeändert beschlossen

Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 0

Vorlage: GZ/583/2022

Vorlage: GZ/584/2022

Beschluss: ungeändert beschlossen

Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 0

Vorlage: GZ/584/2022

Vorlage: GZ/585/2022

Beschluss: ungeändert beschlossen

Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 0

Vorlage: GZ/585/2022

Vorlage: GZ/586/2022

Beschluss: ungeändert beschlossen

Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 0

Vorlage: GZ/586/2022

Vorlage: GZ/587/2022

Beschluss: ungeändert beschlossen

Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 0

Vorlage: GZ/587/2022

Vorlage: GZ/588/2022

Beschluss: ungeändert beschlossen

Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 0

Vorlage: GZ/588/2022

Vorlage: GZ/589/2022

Beschluss: ungeändert beschlossen

Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 0

Vorlage: GZ/589/2022

Vorlage: GZ/590/2022

Beschluss: ungeändert beschlossen

Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 0

Vorlage: GZ/590/2022

Vorlage: GZ/591/2022

Beschluss: ungeändert beschlossen

Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 0

Vorlage: GZ/591/2022

Vorlage: GZ/592/2022

Beschluss: ungeändert beschlossen

Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 0

Vorlage: GZ/592/2022